گالری تصاویر
بازدید جناب آقای مهندس کمالی سروستانی دبیر محترم اتحادیه تولیدی صادراتی فرآورده های شیرین بیان ایران از شركت صنايع فارس عصاره ايرانيان در روز دوشنبه مورخ 1398.09.04