گالری تصاویر
بازدید جناب آقای مهندس احد فتوحی مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان فارس و هیات همراه از شرکت صنایع فارس عصاره ایرانیان